โครงคร่าวโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ

  • สันใหญ่ 75 มิล.
  • สันกลาง 69 มิล.
  • สันเล็ก 64 มิล.